Семейни динамики и роли

Изпълнението на определени роли в семейството гарантира неговото нормално съществуване. Разпределянето на ролите е между различните членове – родители и деца и всеки трябва да поеме различни отговорности.

Важно е да знаете, че като родители ние учим децата си чрез личен пример. В семейството се формират първите взаимоотношения на детето и ние родителите сме първия модел за подражание и за възприемане на външния свят.

Основите, върху което се гради семейството са семейните правила и липсата на такива може да доведе до конфликти. Нормалното функциониране на едно семейство може да бъде нарушено от липсата на правила или от наличието на твърде много правила.

Неизпълнената роля н родител е липсата на емоционална и физическа подкрепа на децата, което от своя страна може да доведе до ниска самооценка или проблеми в поведението. Децата оценяват обичта на родителите си според това колко време и внимание получават от тях, и колко се интересуват от тях. Когато е на  шест месеца, детето започва да усеща атмосферата в къщи – долавя всяка промяна  в гласа на родителите, настроения и емоции.

Всеки член на семейството заема определена роля – дете, брат, сестра, внуче, зет или снаха и др., и въз основа на това възникват семейните очаквания как да бъдат изпълнявани тези роли. Важно е винаги  да се обяснява на децата, какъв е техния принос в семейството и по този начин родителите изграждат бъдещи активни и  емпатични членове на семейството. Децата очакват грижа, принадлежност и приемане, как да възприемат света чрез създаване на приемливо и неприемливо поведение, зачитане на тяхната индивидуалност и подкрепа при вземането на самостоятелни решение. По този начин се изгражда  авторитетът в семейството – ключът към доброто възпитание. Начинът  за изграждане на авторитет за родителите е чрез уважение, обич и разбиране на децата и внимание и съпричастност към техните чувства и интереси.