В зависимост от нуждите на семействата, можете да се обърнете към следните институции:

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

В страната има 147 Дирекции „Социално подпомагане“, където може да кандидатствате за подкрепа или да бъдете насочени от отдел „Закрила на детето“ към ползване на безплатна социална услуга в общността.

                  http://www.asp.government.bg/

 • Министерство на образованието и науката : mon.bg

 

Министерство на здравеопазването : www.mh.government.bg

Социални помощи в Република България се отпускат от Дирекции „Социално подпомагане“, които са структури към Агенцията за „Соцаилно подпомагане“. Лицата и семействата имат право на социални помощи, когато поради възрастови, здравни, социални и други независещи от тях причини не могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности. Лицата, които кандидатстват за социални помощи трябва да отговарят на определени законови условия. За консултация от социален работник и попълване на формуляри за кандидатстване е необходимо да отидете в Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене и да подадете необходимите документи.  Условията и реда за отпускане на соцални помощи са регламентирани в българското законодателство и се определят след извършване на социално проучване на доходите на лицето или семейството, имущественото състояние, семейното положение, здравословното състояние, трудовата и учебната заетост, възрастт, други констатирани обстоятелства. Помощта, която се отпуска може да допълва или замества ограничен минимален доход на семейството до покриване на основните жизнени потребности или да задоволят инцидентно възникнала потребност. Децата и техните семейства могат да получат различни социални помощи, семейни помощи за деца или насочване на семейството към ползване на социални услуги в общността. В зависимост от установената потребност от детето и семейството, помощта може да бъде еднократна, месечна или целева за отопление през зимния сезон.

Социални услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата. При предоставянето на социални услуги за деца се зачита мнението на детето и родителите или на лицата, които полагат грижи за детето.

Всяко дете има право на социални услуги, съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.

Видове социални услуги, които могат да са в подкрепа на децата и възрастните:

 • информиране и консултиране;
 • застъпничество и посредничество;
 • общностна работа;
 • терапия и рехабилитация;
 • обучение за придобиване на умения;
 • подкрепа за придобиване на трудови умения;
 • дневна грижа;
 • резидентна грижа;
 • осигуряване на подслон;
 • асистентска подкрепа;

Услугата не е активна.

Извиняваме се за причиненото неудобство, но към момента услугата е неактивна.