Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

В случай на подозрение за ситуация на насилие над дете,  всеки гражданин, съсед, близък, роднина, лекар, учител или служител в училище може да се свърже с  НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА и да разговаря с експерт на телефон 116 111, както и да подаде сигнал за дете в риск.