Социалните услуги за деца са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализираните институции. Право на социални услуги имат всички лица в Република България, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде оказана чрез социалните услуги. Доставчици на социални услуги са общините и граждански организации. Социалните услуги за деца са дневни/почасови и резидентни.

При дневните социални услуги децата и техните семейства ползват професионална социална, психологическа, педагогическа подкрепа, рехабилитация и други занимания, например за ангажиране свободното време на деца със специални потребности в ателиета.

Резидентните социални услуги са временно място за живеене на деца, за които е съществувал риск за живота и здравето им. Децата се настаняват след предприемане на мярка за закрила от страна на Отдел „Закрила на детето“ със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (със срок до един месец) и съдебно решение.

Ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа от дете заедно с негов родител се извършва въз основа на направление от дирекция „Социално подпомагане“.

Детето и неговото семейство се насочват от Отдел „Закрила на детето“  към такива социални услуги в общността, които отговарят на нуждите, жизнената и социалната среда, от която произхождат.

При определяне на необходимостта от ползване на социални услуги първостепенно значение имат висшите интереси на детето.

Насочването от Отдел „Закрила на детето“  към ползване на социална услуга за дете и семейство е безплатно.